can phong thi nghiem 2

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN CÂN PHÂN TÍCH ĐLVN 284:2015

By ltavietnam | 1 Tháng Hai, 2024

1.1Kiểm tra đo lường

Cân cần hiệu chuẩn được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

1.1.1Kiểm tra độ lặp lại

Tiến hành cân lặp lại 6 lần cùng 1 quả cân chuẩn có khối lượng danh nghĩa tương đương với (80 ÷ 100) % của Max. Độ lặp lại của cân được xác định theo công thức:

1.1.2 Kiểm tra độ lệch tâm
  1. Vị trí kiểm:

Bộ phận tiếp nhận tải được chia thành 4 phần có diện tích bằng nhau, 4 vị trí kiểm tra độ lệch tâm là tâm của 4 phần đó (xem hình 1).

  1. Mức tải kiểm tra Lecc: Mức tải kiểm tra độ lệch tâm Lecc xấp xỉ Max/3.
  2. Trình tự kiểm tra:

Bước 1: Đưa số chỉ của cân về “0”.

Bước 2: Đặt tải kiểm tra vào vị trí giữa của bộ phận tiếp nhận tải (vị trí 0 trên hình 1), ghi lại số chỉ trên cân Iecc0.

Bước 3: Lần lượt nhấc tải ra và đặt vào các vị trí kiểm tra đã nêu tại mục 7.3.2 a), ghi lại số chỉ trên cân Iecci. Trước mỗi lần đặt tải phải đưa số chỉ của cân về “0”.

1

7.3.3. Kiểm tra sai số gần Max

Sử dụng quả cân chuẩn có khối lượng danh nghĩa Lmax (g) tương đương với (80 ÷ 100)

% của Max để kiểm tra sai số gần Max của cân. Sai số gần Max của cân được xác định theo công thức:

1.1.1Kiểm tra độ đúng

Tiến hành 5 phép cân với mức tải bì và mức tải kiểm tra theo quy định tại bảng 3.

Bảng 3

 

Phép cân

Mức tải bì

Mức tải kiểm tra

1

0

 

 

LP ≈ 25 % Max

2

≈ 25 % Max

3

≈ 50 % Max

4

≈ 75 % Max

5

≈ 25 % Max

1Ước lượng độ không đảm bảo đo

Độ không đảm bảo đo được tổng hợp từ các nguồn trong bảng 4.

z5125789455852 1308114c10996cbf5d3af03f847d4e83

Trong đó: d0: giá trị độ chia của cân tại mức “0” (g); d: giá trị độ chia của cân tại mức Max (g);

mpe: sai số cho phép lớn nhất của quả cân chuẩn Lmax (g);

ΔT: khoảng nhiệt độ làm việc của cân, ΔT = 4 K theo ĐLVN 27, Phương tiện đo độ ẩm của thóc, gạo, ngô và cà phê – Quy trình kiểm định.

tag