hieu chuan moi truong hoa ly

Hiệu chuẩn môi trường hóa lý

By ltavietnam | 19 Tháng Hai, 2024

HIỆU CHUẨN, HIỆU CHỈNH, KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐO LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG – HÓA – LÝ

CONG TY TNHH HIEU CHUAN LTA VIET NAM 1

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

* Lĩnh vực:

Hiệu chuẩn lĩnh vực môi trường - hóa - lý

II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Chuẩn độ ồn

Hiệu chuẩn lĩnh vực môi trường - hóa - lý

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

2. Dung dịch pH Chuẩn

Hiệu chuẩn lĩnh vực môi trường - hóa - lý

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

3. Chuẩn cường độ ánh sáng

Hiệu chuẩn thiết bị đo lực, độ cứng

Hiệu chuẩn lĩnh vực điện

Hiệu chuẩn lĩnh vực độ dài

Hiệu chuẩn lĩnh vực nhiệt độ, độ ẩm

Hiệu chuẩn lĩnh vực khối lượng

Hiệu chuẩn lĩnh vực môi trường – hóa – lý

Hiệu chuẩn thiết bị ngành may mặc – bao bì

tag