hieu chuan linh vuc khoi luong 1 min

hiệu chuẩn lĩnh vực khối lượng

By ltavietnam | 19 Tháng Hai, 2024

CONG TY TNHH HIEU CHUAN LTA VIET NAM

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

Hiệu chuẩn lĩnh vực khối lượng

II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Bộ quả cân E2- Thụy Sỹ

Hiệu chuẩn lĩnh vực khối lượng

Dải đo: 1mg-200g

Cấp chính xác: E2

Liên kết chuẩn: Chuẩn được liên kết với chuẩn đo lường Trung Tâm kiểm chuẩn đo lường

2. Bộ quả cân F1

Hiệu chuẩn lĩnh vực khối lượng

Dải đo: 1mg-2000g

Cấp chính xác: F1

Liên kết chuẩn: Chuẩn được liên kết với chuẩn đo lường Trung Tâm kiểm chuẩn đo lường

3. Quả cân M1

Hiệu chuẩn lĩnh vực khối lượng

Hiệu chuẩn lĩnh vực khối lượng

Dải đo: 20KG

Cấp chính xác: M1

Liên kết chuẩn: Chuẩn được liên kết với chuẩn đo lường Trung Tâm kiểm chuẩn đo lường

Hiệu chuẩn lĩnh vực khối lượng

Hiệu chuẩn lĩnh vực khối lượng

Hiệu chuẩn lĩnh vực khối lượng

tag