hieu chuan linh vuc nhiet do do am 5 min 300x205 1

Hiệu chuẩn lĩnh vực nhiệt độ, độ ẩm

By ltavietnam | 19 Tháng Hai, 2024

CONG TY TNHH HIEU CHUAN LTA VIET NAM 2

I/ LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

Hiệu chuẩn lĩnh vực nhiệt độ, độ ẩm

II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Tủ vi khí hậu

Hiệu chuẩn lĩnh vực nhiệt độ, độ ẩm

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

2. Lò nhiệt chuẩn

Hiệu chuẩn lĩnh vực nhiệt độ, độ ẩm

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

3. Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, điểm sương chuẩn

Hiệu chuẩn lĩnh vực nhiệt độ, độ ẩm

Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI

Hiệu chuẩn lĩnh vực nhiệt độ, độ ẩm

tag